marți, 10 decembrie 2013

Rugăciune pentru ziua de marţi


O, Doamne şi Dumnezeul meu! astăzi vin cu adîncă smerenie înaintea feţei Tale celei sfinte şi-mi mărturisesc nevrednicia şi neputinţa mea cea mare. O, izvor dulce şi Noianul milei! Mă rog Ţie să deschizi stavilele cerului şi să reverşi peste mine bunătăţile milostivirii Tale, pentru ca să se lumineze sufletul meu de întunericul păcatelor ce am săvîrşit şi să mă învrednicesc de pocăinţă adevărată şi deplină.
La aceasta îţi cer ajutorul şi aduc mijlocitor pe Înainte-Mergătorul Ioan să Te roage să-mi dai darul acesta. Mă închin şi strig din adîncul inimii mele către el: O, Învăţătorule al pocăinţei şi făclie luminată a Soarelui celui de taină, Hristos Dumnezeu! Primeşte smerita mea rugăciune, o mărite Proorocule! Tu care eşti mai mare decât toţi proorocii, precum Fiul lui Dumnezu te-a numit în Evanghelie, tu care ai arătat pe stăpînul Hristos poporului, tu care L-ai botezat în Iordan şi ai văzut cerurile deschizîndu-se, tu carea ai auzit glasul cel părintesc şi ai văzut pe Duhul Sfînt pogorăndu-se peste Dînsul ca un porumbel! Ascultă acum cererea mea, aprinde făclia nevrednicului meu suflet şi mă luminează cu darul tău, pentru că eu sunt cufundat în gîndurile mele cele pămînteşti, fără de a gîndi vreodată la cele cereşti.
Adevărat, eu am întrecut pe toţi oamenii întru răutăţi şi pururea sînt în tina păcatului. Nu mă sîrguiesc îndeajuns spre a împlini voia lui Dumnezeu, ci am făcut mereu voia vrăjmaşului meu, legat şi tras de dînsul cu voia mea fiind. Deci te rog, ajută-mă cu mijlocirea ta să fiu izbăvit de această moarte a sufletului, tu care stai în cer înaintea Celui fără de moarte şi veşnicului Judecător, făcîndu-L să se milostivească asupra mea.
Gîndurile cele rele alungă-le de la mine şi mă întăreşte pe calea cea bună a lui Dumnezeu. Învaţă-mă cu darul Tău şi luminează mintea mea spre a urma poruncile Domnului. Depărtează de la mine toată împotrivirea sufletului, mîntuieşte-mă de veşnica muncă şi mă învredniceşte împărăţiei cerului întru care te bucuri, pentru ca să laud şi să măresc numele Tău cel sfînt.
O, Proorocule şi Botezătorule! Scrie cuvintele acestea ale mele în inima ta şi însemnează ale tale întru a mea, pentru ca să le ţin minte şi să le păzesc pînă în cea din urmă clipă a vieţii mele. Rogu-te încă şi pentru cei dragi ai mei, şi pentru toată lumea, să mijloceşti pentru ca Domnul Dumnezeu să dea creştinilor ajutorul Său, celor vii şi celor morţi, ca un Preaputernic să le dăruiască toate cele de cuviinţă şi să-i învrednicească împărăţieie Sale. Amin.

Din Rugăciuni şi învăţături de credinţă ortodoxă, Tipărită prin străduinţa, cu binecuvîntarea şi precuvîntarea Înalt prea Sfinţitului Dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei, Editura Mitropoliei Olteniei, 1984, pp.40-42.

Şi cumpărată de tata -comunist chiar că de omenie- de la Mînăstirea Tismana şi dăruită mie în 1988, vara.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu