miercuri, 31 decembrie 2014

„Găzduirea mea în locuința Dvs. (…)”

„ (…) Prin taina botezului, Domnul mi-a șters păcatele, m-a dezintegrat și m-a reintegrat ca pe o făptură nouă, mi-a redat încrederea în mine și m-a onorat cu încrederea Sa. Pe plan istoric și al condiției vieților individuale ați realizat o lucrare analogă; printr-un act de caldă, apropiată și deplină prietenie îmi dați convingerea că un trecut de care nu am a mă lăuda a fost anulat, uitat, răscumpărat, înnoit.
Într-o scrisoare a Dvs. ați binevoit a folosi cuvintele «cu veche prietenie». Găzduirea mea în locuința Dvs. dovedește în fapt absoluta sinceritate a cuvintelor acestora. Ba, le și amplifică, le energizează, le consfințește. A locui la Dvs. e pentru mine o purificare, o catharsis, acea lovitură de spadă pe umăr care semnifică înnobilarea și implică încrederea, mărinimia, bunătatea (…)” – Nicu Steinhardt către Mircea Eliade, 3 noiembrie 1979
(…) «Dumnezeu al dragostei, Ție îți sunt dator a mulțumi pentru dulcele simțământ al dragostei și ocrotirii de care mă bucur»(…)- Nicu Steinhardt către Mircea Eliade, Dec. 27th 1979
„(…) E oare nevoie să vă spun cât de fericit mă simt aici, cât de puțin îmi vine a crede că totul e adevărat, cât de îmbietor e cartierul Montmartre, cât de nespus de recunoscător vă sunt, duduii Christinel și Dvs?
O superbă piesă de Claude Rich la [Théâtre de l’]Oeuvre: Un habit pour l’hiver. Se cuvine să o vedeți neapărat!
Întru mulți și fericiți ani! De la mine nenumărate mulțumiri, de la Dumnezeu, sănătate, răsplată, ocrotire, har.
Ever gratefully yours, (…)- Nicu Steinhardt către Mircea Eliade, [Paris] 31.XII. 1979

Din volumul Postlegomena la felix culpa. Mircea Eliade, evreii şi antisemitismul, Volumul I, Culegere de texte de Liviu Bordaş, Ediţie îngrijită de Mihaela Gligor şi Liviu Bordaş, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, pp.105-106; 108-109.

Ceva mă face să simt nevoia de a le mulțumi acum, la sfârșit de an, tuturor celor ce m-au găzduit în sufletele, în cărțile și în locuințele lor și fără de chirie și inestimabil și în toate anotimpurile.

Mulți ani trăiască!


vineri, 12 decembrie 2014

Un semn că Florin este viu

Tîlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon de Sfîntul Teofilact al Bulgariei

Clic pentru prima pagina

Sfîntul Teofilact al Bulgariei
Tîlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon

Ediție îngrijită de Florin Stuparu

Apariție: 2014


Ediția de față reproduce traducerea Mitropolitului Veniamin Costache din 1904

Rugăciunea necurmată este arma cea mai puterni­că în drumul desăvîrşirii sufleteşti. Sfînta rugăciune este aceea care coboară asupra omului darul Du­hului Sfînt. Taina rugăciunii nu se îndeplineşte în anumite ore hotărîte, căci toată vremea ce rămîne în afara aces­tora este timp pierdut. Rugăciunea trebuie făcută deci neîncetat. Din citirea Sfintelor Scripturi vine lumina în­țelegerii, care, după aceea, se schimbă cu dumne­ze­iască schimbare. Trebuie a ne instrui în aşa fel ca mintea să ajungă a pluti oarecum în Legea Dom­nu­lui, după călăuzirea căreia se cuvine a ne întocmi şi viața. Cînd omul îşi într-armează sufletul cu cu­vîn­tul lui Dum­nezeu, el se umple de acea înțe­lep­­­ciune care-l ajută să deosebească ce este bine şi ce este rău. Citi­rea să se facă în singurătate şi toată luarea-aminte să fie adîncită în adevărurile Sfintei Scrip­­turi, din care să primească într-însul acea căl­du­ră care porneşte izvorul la­crimilor, căci acestea încăl­zesc pe om în întregime şi-l umplu de daruri du­hovniceşti care-i învio­rează min­tea şi inima mai mult decît orice cuvinte. 

Format: 17x24 cm; 360 p. cartonată

ISBN: 978-973-136-440-7

Mihaelei Voicu şi Editurii Sophia - toată gratitudinea mea statornică!

luni, 1 decembrie 2014