vineri, 12 decembrie 2014

Un semn că Florin este viu

Tîlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon de Sfîntul Teofilact al Bulgariei

Clic pentru prima pagina

Sfîntul Teofilact al Bulgariei
Tîlcuirea Epistolelor către Tesaloniceni, Timotei, Tit și Filimon

Ediție îngrijită de Florin Stuparu

Apariție: 2014


Ediția de față reproduce traducerea Mitropolitului Veniamin Costache din 1904

Rugăciunea necurmată este arma cea mai puterni­că în drumul desăvîrşirii sufleteşti. Sfînta rugăciune este aceea care coboară asupra omului darul Du­hului Sfînt. Taina rugăciunii nu se îndeplineşte în anumite ore hotărîte, căci toată vremea ce rămîne în afara aces­tora este timp pierdut. Rugăciunea trebuie făcută deci neîncetat. Din citirea Sfintelor Scripturi vine lumina în­țelegerii, care, după aceea, se schimbă cu dumne­ze­iască schimbare. Trebuie a ne instrui în aşa fel ca mintea să ajungă a pluti oarecum în Legea Dom­nu­lui, după călăuzirea căreia se cuvine a ne întocmi şi viața. Cînd omul îşi într-armează sufletul cu cu­vîn­tul lui Dum­nezeu, el se umple de acea înțe­lep­­­ciune care-l ajută să deosebească ce este bine şi ce este rău. Citi­rea să se facă în singurătate şi toată luarea-aminte să fie adîncită în adevărurile Sfintei Scrip­­turi, din care să primească într-însul acea căl­du­ră care porneşte izvorul la­crimilor, căci acestea încăl­zesc pe om în întregime şi-l umplu de daruri du­hovniceşti care-i învio­rează min­tea şi inima mai mult decît orice cuvinte. 

Format: 17x24 cm; 360 p. cartonată

ISBN: 978-973-136-440-7

Mihaelei Voicu şi Editurii Sophia - toată gratitudinea mea statornică!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu